Cách tạo một entity sử dụng Web API

Bên dưới là script block minh họa cho cách tạo một entity sử dụng Web API trong Dynamics 365 (online và on-premises). var req = new XMLHttpRequest(); req.open(‘POST’,’http://servername:8888/GKN/api/data/v8.2/accounts’); req.setRequestHeader(“Accept”, “application/json”); req.setRequestHeader(“Content-Type”, “application/json; charset=utf-8”); req.setRequestHeader(“OData-MaxVersion”, “4.0”); req.setRequestHeader(“OData-Version”, “4.0”); var data =

Lấy intersect data giữa 2 entities có quan hệ many-to-many

Name của entityset tuân theo nguyên tắc sau: <intersect entity logical name>+’collection’. Sử dụng cấu trúc bên dưới để lấy intersect data: [Organization URI]/api/data/v8.2/[intersect entity logic name collection] Ví dụ: http://servername:8888/GKN/api/data/v8.2/contactleadscollection Để kiểm tra danh sách collections bạn vào Dynamics

1 2 3 39