Gọi nhiều model trong cùng view

Trong quá trình phát triển ứng dụng trên nền Joomla, chúng ta không ít thì nhiều cũng gặp trường hợp gọi model A trong view B. Nếu trong view B gọi model B thì vấn đề rất đơn giản. Để gọi được model A, B, C trong view A, chúng ta cần phải ghi đè hàm display trong controller của view A.
Ví dụ mẫu:

defined('_JEXEC') or die('Restricted access');
jimport('joomla.application.component.controller');
class MyControllerStory extends JController {
 function __construct($config = array())
 {
  parent::__construct($config);
 }
 function display()
 {
  $name = JRequest::getVar('view', 'story');
  $layout = JRequest::getVar('layout', 'default');
  $document = &JFactory::getDocument();
  $type = $document->getType();

  //Get/Create the view
  $view = &$this->getView( $name, $type);

  // Get story model
  if ($model = &$this->getModel($name)) {
   $model->increaseView();

   // Push the model into the view (as default)
   $view->setModel($model, true);
  }
  if ($model = &$this->getModel('authors')) {
   $view->setModel($model, true);
  }
  if ($model = &$this->getModel('characters')) {
   $view->setModel($model, true);
  }
  if ($model = &$this->getModel('comment')) {
   $view->setModel($model, true);
  }
  if ($model = &$this->getModel('comments')) {
   $view->setModel($model, true);
  }

  // Set the layout
  $view->setLayout($layout);
  $view->display();
 }
}

4 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *