Cài đặt và cấu hình ISAPI_Rewrite để dùng chức năng SEF của Joomla

Nếu bạn có một server với Windows 2k3, IIS và PHP, bạn chưa sử dụng được chức năng SEF của Joomla. Tuy nhiên, ISAPI_Rewrite sẽ giúp bạn giải quyết được vấn đề này.

1. Bạn download ISAPI_Rewrite của Helicon Tech tại đây
2. Bạn tiến hành cài đặt ISAPI_Rewrite.
3.  Sau khi cài đặt thành công, bạn chỉnh cấu hình của ISAPI cho Joomla. Bạn vào thư mục cài đặt của ISAPI_Rewrite(thông thường là C:Program FilesHeliconISAPI_Rewrite3), bạn tìm file httpd.conf. Sau đó bạn gõ vào đoạn mã sau

# Helicon ISAPI_Rewrite configuration fil
# Version 3.1.0.73
RewriteEngine On
RewriteBase /
########## Begin - Joomla! core SEF Section
#
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/index.php
RewriteCond %{REQUEST_URI} (/|.php|.html|.htm|.feed|.pdf|.raw|/[^.]*)$  [NC]
RewriteRule (.*) index.php
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization},L]
#
########## End - Joomla! core SEF Section

3 comments

  1. Khì khì khì … nhà Dad & Mom mà! Dĩ nhiên là biết đường hén con! Welcome to gockinhnghiem.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *