Hàm LOWER đổi chuỗi sang chữ thường

Bạn có một chuỗi văn bản mà trong đó các từ bị viết hoa, viết thường lẫn lộn. Trong khi ban chỉ muốn tất cả từ trong chuỗi văn bản của bạn là viết thường. Hàm LOWER sẽ làm điều đó dùm bạn một cách tự động thay vì bạn phải tìm từng chữ và sửa lại một cách thủ công bằng tay.

Hàm LOWER đổi tất cả các ký tự trong một chuỗi văn bản thành chữ thường.

Cú pháp:

=LOWER(text)

Trong đó:

text là một chuỗi, hoặc tham chiếu đến một chuỗi cần chuyển đổi.

Ví dụ:

Tại ô B2 ta có dòng văn bản Góc Kinh Nghiệm, tại ô D4 bạn gõ vào dòng lệnh sau:

=LOWER(B2)

=> Kết quả trả về là góc kinh nghiệm :)


2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *