Hàm PROPER viết hoa ký từ đầu mỗi từ

Giải sử  bạn có một danh sách tên khách hàng hoặc một danh sách tên nhân viên với vài trăm người, mà toàn bộ đều viết thường (ví dụ: trần xuân vũ) hoặc toàn bộ đều viết hoa (ví dụ: TRẦN XUÂN VŨ). Nhưng cả hai cách viết trên bạn không ưng ý, bạn muốn chuyển sang dạng viết hoa đầu từ (ví dụ: Trần Xuân Vũ). Hàm PROPER sẽ giúp bạn làm việc đó một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Hàm PROPER đổi ký tự đầu tiên trong chuỗi thành chữ in hoa, và đổi các ký tự còn lại thành chữ thường.

Cú pháp:

=PROPER(text)

Trong đó:

text là một chuỗi, hoặc tham chiếu đến một chuỗi cần chuyển đổi.

Ví dụ:

Tại ô A1 ta có chuỗi dữ liệu trần xuân vũ. Ta dùm hàm PROPER tại ô D2 bạn gõ vào dòng lệnh  như  sau:

=PROPER(A1)

=> Kết quả trả về là Trần Xuân Vũ, kết quả bạn mong muốn! :)

Ghi chú: trường hợp sau khi bạn dùng hàm PROPER chuyển đổi dữ liệu, nhưng kết quả bị vỡ font thì xem tiếp cách giải quyết ở link bên dưới:

Khắc phục lỗi vỡ font khi dùng hàm PROPER chuyển sang viết hoa đầu từ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *