Hàm TEXT chuyển đổi số sang dạng text

Hàm TEXT chuyển đối một số thành dạng văn bản (text) theo định dạng được chỉ định cho trước.

Cú pháp:

=TEXT(number,format)

Trong đó:

  • number: là số cần chuyển sang dạng text
  • format: kiểu định dạng số hoặc ngày tháng năm

Một số kiểu định dạng kiểu số  như là: ###,000, #,##0.00, ….

Một số kiểu định dạng ngày tháng năm, hoặc giờ: dd/MM/yyyydd/MM/yyyy hh:mm:ss, d/m/yyyy, d/MMM/yyyy, ….

Ví dụ 1:

Bạn gõ vào ô A2 dòng lệnh sau:

=TEXT(NOW(),”dd/MM/yyyy”) -> kết quả trả về là 22/07/2010

Ví dụ 2:

Hàm này rất hữu dụng khi bạn chuyển dữ liệu của những cột có dạng ngày tháng năm không đồng đều như: d/m/yyyy hoặc dd/m/yyyy, hoặc d/mm/yyyy sang kiểu định dạng đầy đủ dd/MM/yyyy.

Bạn gõ vào ô B3 dòng lệnh sau:

=TEXT(“2/1/2010“,”dd/MM/yyyy”) -> 02/01/2010


5 comments

  1. mình có 32:30 hour, muốn đổi sang số để tính lương thì làm thế nào nhỉ? làm hoài không được gì hít. Các bác giúp mình với.

  2. các bạn giúp mình chuyển 5 chư số thành ngày tháng năm với
    vd: 01056 thành ngày 01/05/2016
    mình đang rất cần, cảm ơn nhìu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *