Hàm UPPER đổi chuỗi sang chữ hoa

Bạn muốn chuyển đổi tất cả các từ trong chuỗi văn bản của bạn sang chữ  viết hoa, bạn sử dụng hàm UPPER để chuyển đổi.

Hàm UPPER đổi tất cả các ký tự trong một chuỗi văn bản thành chữ in hoa.

Cú pháp:

=UPPER(text)

Trong đó:

text là một chuỗi, hoặc tham chiếu đến một chuỗi cần chuyển đổi.

Ví dụ:

Tại C4 ta có dòng văn bản Góc Kinh Nghiệm, tại ôB2bạn gõ vào dòng lệnh sau:

=UPPER(C4)

=> Kết quả trả về là GÓC KINH NGHIỆM :)


2 comments

  1. E xin bổ sung là Tại C4 ta có dòng văn bản Góc Kinh Nghiệm, tại ô B2bạn gõ vào dòng lệnh sau:

    =UPPER(C4)

    => Kết quả trả về là GÓC KINH NGHIệM chứ không phải là GÓC KINH NGHIỆM :D

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *