Hàm LTRIM & RTRIM loại bỏ khoảng trắng bên trái & phải của chuỗi

Đôi khi bạn lấy dữ liệu về từ cơ sở dữ liệu, mà trong đó đoạn văn bản trả về có nhiều khoảng trắng ở đầu và cuối không cần thiết. Bạn muốn bỏ loại bỏ các khoảng trắng đó ra khỏi đoạn văn bản của mình. Ví dụ đoạn văn bản như sau:

”             Chào mừng các bạn đến với Góc Kinh Nghiệm!             ”

Như bạn thấy đấy, đầu và cuối đoạn văn bản có nhiều khoảng trắng thừa. Bạn mong muốn đoạn văn bản mình như sau:

“Chào mừng các bạn đến với Góc Kinh Nghiệm!”

Bạn dùng 2 hàm LTRIM & RTRIM để loại bỏ khoảng trắng đầu chuỗi và cuối chuỗi, để được một đoạn văn bản như bạn mong muốn.

Hàm LTRIM trả về một đoạn văn bản sau khi đã loại bỏ tất cả khoảng khống bên trái (đầu) của chuỗi.

Hàm RTRIM trả về một đoạn văn bản sau khi đã loại bỏ tất cả khoảng khống bên phải (cuối) của chuỗi.

Cú pháp:

LTRIM ( character_expression )

RTRIM ( character_expression )

Trong đó:

 • character_expression: là một đoạn văn bảng cần loại bỏ khoảng trắng đầu hoặc cuối.

Ví dụ:

PRINT RTRIM(LTRIM(N'      Chào mừng các bạn đến với Góc Kinh Nghiệm!      '))


=> Kết quả thu được là: “Chào mừng các bạn đến với Góc Kinh Nghiệm!”


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *