Hàm ISNUMBER kiểm tra dữ liệu có phải kiểu số không

Hàm ISNUMBER kiểm tra giá trị truyền vào có phải là số hay không?. Nếu là số thì trả về TRUE, ngược lại không phải là số thì trả về FALSE.

Cú pháp:

=ISNUMBER(value)

Trong đó:

  • value: là giá trị cần kiểm tra.

Giả sử bạn có bảng dữ liệu tương ứng trong excel như sau:

A B C
1 Nhân viên
Tổng giờ bình thường Tổng giờ làm thêm
2 Trần Xuân Vũ 8 2
3 Đoàn Thùy Trang 3 1
4 Phạm Thái Phong 4

Yêu cầu:

  • Nếu “tổng giờ bình thường” của nhân lớn hơn 4 thì được 13,000 đồng.
  • Nếu tổng giờ làm thêm lớn hơn 2 thì được 6,000 đồng.

Phân tích và tính toán:

Nếu ta chỉ dùng hàm If tính toán cho dòng 2 cột B. Hàm được viết hàm như sau:

=If(B2>4,13000,0) trả về 13,000, kết quả ĐÚNG, vì cột B2 giá có giá trị là 8.

Nhưng nếu ta dùng hàm If trên tính toán tương tự cho dòng 4 cột B. Hàm được viết như sau:

=If(B4>4,13000,0) vẫn trả về 13,000, kết quả SAI vì cột B4 có giá trị không phải là số (giá trị B4 là gấu gạch(-), mà dấu gạch có giá trị code là 45 – vì thế excel hiểu là 45 > 4, nên trả về 13,000, để kiểm chứng bạn dùng hàm sau =CODE(“-“)).

Để tính được cột B4 ra giá trị đúng thì ta dùng hàm ISNUMBER, kiểm tra xem giá trị đó có phải là số hay không, rồi sao đó mới sử dụng hàm If tính toán. Ta viết lại hàm tính toán cột B4 như sau:

=If(ISNUMBER(B4),IF(B4>4,13000,0),0) => trả về 0 (giá trị đúng). Vì nhân viên Phạm Thái Phong này không có đi làm, nên không có tổng giờ làm bình thường.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *