Hàm ISDATE kiểm tra có phải là ngày không?

Hàm ISDATE xác định xem biểu thức (expression) truyền vào có phải là ngày hợp lệ không? Nếu đúng là ngày hợp lệ sẽ trả về 1, ngược lại là ngày không hợp lệ sẽ trả về 0.

Cú pháp:

ISDATE (expression)

Trong đó:

  • expression: là một biểu thức bất kỳ cần kiểm tra.

Dưới đây là một số ví dụ:

Biểu thức kiểm tra Hàm Giá trị trả về
NULL SELECT ISDATE (NULL) 0
’31/21/2019′ SELECT ISDATE (’31/21/2019′) 0
‘7/28/2010’ SELECT ISDATE (‘7/28/2010’) 1
‘abc’ SELECT ISDATE (‘abc’) 0
$1000 SELECT ISDATE (‘$1000’) 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *