Lỗi không thực thi file exe khi dùng hàm exec() trong PHP trên IIS Windows

Nếu bạn thực thi đoạn mã sau:

$retstr = exec("Đường dẫn đến file exe của bạn", $retarr);

Kết quả trả về là những kết quả như rỗng, access denied…. trên Win 2k3. Thì bạn cần kiểm tra những vẫn đề sau

– Thiết lập quyền Read & Execute cho tài khoản IUSR cho file cmd.exe trong thư mục C:\Windows\System32

– Thiết lập quyền read & execute cho tài khoản IUSR cho file exe của bạn.

Have fun with code :D


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *