Lệnh Ubuntu

Một số lệnh thường dùng trong Ubuntu
1. Lệnh dùng để lập trình Python trên Ubuntu
– Xem version của python trên Ubuntu và đi vào cơ chế python shell

python

– Chạy chương trình python có tên là hello.py

 python hello.py

2. Chưa phân loại
– Cài đặt apache

sudo apt-get install apache2

– Khởi động lại Apache

 sudo /etc/init.d/apache2 restart

– Copy file hoặc thư mục

 sudo cp /file-hoặc-folder /đích: lệnh copy

– Xóa thư mục không rỗng

 sudo rm -r

– Share quyen 777 cho thư mục và thư mục con của nó.

 sudo chmod -R 777 tên thư mục 

– Dùng account root

 sudo nautilus

– Bỏ link

 unlink test5

– Cài đặt php db

 php db apt-get install php-db

– Chỉnh file php.ini

 gksudo gedit /etc/php5/apache2/php.ini

– Cài đặt DB_DataObject

 pear install DB_DataObject

– Cài đặt trình duyệt Google Chrome

 sudo apt-get install chromium-browser

– Gỡ trình duyệt Google Chrome

 sudo apt-get remove chromium-browser

– Xem phần cuối của log file
tail -option tên file log
– Cài đặt JDK
apt-get install sun-java6-jdk sun-java6-jre


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *