Lệnh FFMPEG

Một lệnh FFMPEG đã sử dụng trong các project.
1. Chuyển định dạng video wmv sang định dạng flv

ffmpeg -i in.wmv -ar 44100 out.flv

2. Chiết hình ảnh

ffmpeg -ss "00:00:01" in.wmv -vframes 1 -s 125x80 out.png

3. Sửa file wmv có invalid duration

ffmpeg -i in.wmv -vcodec copy -acodec copy out.wmv

4. Chuyền wma qua mp3

ffmpeg -i %%~na.wma -ab 96k %%~na.mp3

5. Chuyển nhiều image thành video

ffmpeg -r 10 -b 1800 -i %03d.jpg test1800.mp4

6. Chuyển video thành nhiều image

ffmpeg -i video.mpg image%d.jpg

2 comments

  1. Mình muốn sử dụng ffmpeg để tạo water mark bằng chữ lên video, bạn có biết cách không chỉ giúp mình với.
    Thank bạn nhiều

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *