Cấu hình Red5 cho Windows 2003

Thông thường sau khi cài đặt Red5 trên localhost, chương trình của chúng ta chạy rất OK. Nhưng khi chúng ta cài đặt trên server thường hay bị lỗi kết nối thất bại. Khi đó, chúng ta phải làm các bước sau đây.

– Bước đầu tiên add port 1935 to exception of firewall.

– Bước 2 chỉnh file red.properties trong thư mục  C:\Program Files\Red5\conf . Thay đổi host to server ip


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *