Sử dụng comment trong query

Đôi khi bạn muốn ghi chú thích vào câu truy vấn (query) của bạn, để làm cho câu truy vấn (query)  trở nên rõ ràng và dễ hiểu hơn. Nhưng khi bạn thêm vào những câu, chữ không thuộc cú pháp của query thì câu query của bạn không thực thi được. Vì thế Microsoft SQL đã hỗ trỡ 2 loại comment cho phép người dùng làm điều nói trên một cách dễ dàng.

Khi câu truy vấn (query) được thực thi thì trình biên dịch sẽ tự động bỏ qua những dòng có comment. Vì thế chương trình sẽ không có lỗi.

Dưới đây là 2 loại commnet mà SQL hổ trợ:

  • – – (2 dấu gạch liên tiếp): đây là comment trên một dòng (line), tức chỉ có hiệu lực 1 trên dòng mà bạn đặt comment này, được tính từ sau 2 dấu gạch cho đến cuối dòng. Khi bạn đặt dấu comment vào dòng nào, thì lập tức những nó sẽ bị chuyển thành màu xanh (green), đó là dấu hiệu để nhận biết dòng lệnh của bạn đã bị comment (và trình biên dịch sẽ bỏ qua dòng này, tính từ sau 2 dấu gạch)
  • /*…*/: đây là comment dành cho một khối (tức có thể nhiều hơn một dòng). Trong dấu … là phần bạn cần comment. Cũng tương tự như 2 dấu gạch, những dòng comment cũng sẽ chuyển sang màu xanh (green) và trình biên dịch tự động bỏ qua trong lúc thực thi.

Dưới đây là ví dụ:

-- Dùng comment một dòng
-- Lệnh in ra ngày hiện tại
SELECT GETDATE()
Go
/*
Dùng comment nhiều dòng
Lấy ngày hiện tại cộng thêm 10 ngày
*/
SELECT DATEADD(day,10,GETDATE())
Go


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *