HttpService đọc file xml bị lỗi & cách khắc phục

Khi chúng ta phát triển trên FlexBuilder, trong đó chúng ta có dùng HttpService đọc file xml. Trong giai đoạn viết code, debug, chạy thử chúng ta thường bấm Run của FlexBuilder, nên ứng dụng chạy bình thường không có lỗi gì xảy ra.

Lỗi sẽ xảy ra khi chúng ta deploy trên webserver như Internet Information Service. Xem hình báo lỗi bên dưới:

Khi gặp lỗi trên là do chúng ta thiếu file cross-domain.xml đặt ở thư mục gốc của website.
Nội dung file như sau:

<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?>
<!DOCTYPE cross-domain-policy SYSTEM “http://www.macromedia.com/xml/dtds/cross-domain-policy.dtd”>
<cross-domain-policy>
<allow-access-from domain=”*” secure=”false”/>
</cross-domain-policy>

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *