Hàm EXACT so sánh 2 chuỗi văn bản

Hàm EXACT dùng để so sánh 2 chuỗi văn bản với nhau. Hàm này phân biệt chữ hoa và chữ thường. Nếu 2 chuỗi văn bản giống nhau hoàn toàn thì kết quả trả về là TRUE, ngược lại nếu 2 chuỗi không giống nhau thì kết quả trả về FALSE

Cú pháp:

=EXACT(chuỗi 1, chuỗi 2)

Trong đó:

  • chuỗi 1, chuỗi 2 là 2 chuỗi cần so sánh.

Ví dụ:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *