Cách bỏ sharing page khi sử dụng JWPlayer.

JWPlayer của LongTail Video là media player miễn phí tuyệt với với nhiều skin, plugin. Khi lần đầu tiên bạn download về sử dụng, có thể do bạn không để ý sẽ download kèm theo Sharing Page cho player. Mỗi khi player play xong video sẽ hiện lên page này

Chúng ta phải bỏ chọn dòng “(?)” khi bắt đầu download JWPlayer để khắc phục điều này


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *