Download file từ remote server trong php

Hôm nay, sếp Hải than rằng upload software lên website chậm quá, thậm chí còn đứng luôn không nhúc nhích. Thế là sếp Hải muốn upload software lên một site khác như hot file, mega upload, rapid share… và webiste công ty sẽ phải dowload file từ những site ấy về. Mình nghĩ vấn đề chắc sẽ rất phức tạp nhưng sau một hồi mò mẫm và google thì không ngờ đoạn mã để làm việc này “ngắn ngủn” đến thế:

function getRemoteFile($url, $dir)
{
  file_put_contents($dir.substr($url,strrpos($url,'/'),strlen($url)), file_get_contents($url));
}

Thêm một textbox để truyền url vào form và có đoạn mã trên thì mọi việc thế là xong :D


One comment

  1. Cảm ơn bài viết của bạn nhé! mỗi tội tìm mãi mới thấy ^____________^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *