Hàm DATEDIF tính giá trị thời gian (tổng ngày, tổng tháng hoặc tổng năm) giữa 2 điểm thời gian

Đôi khi bạn muốn tính tổng số năm, tổng số ngày hoặc tổng số tháng của một khoảng thời gian mà bạn không biết tính làm sao, trong khi bạn đã có dữ liệu sẵn sàng trên tập tin excel. Bạn cũng không dùng các phép toán cộng (+), trừ (-), nhân (*), chia (/) bình thường được vì dữ liệu bạn thao tác nó có định dạng ngày (date). Thật khó xử quá! Vậy bạn làm sao?

Bạn đừng lo lắng, Microsoft Excel đã hỗ trợ cho bạn hàm DATEDIF để giải quyết vấn đề bạn đang gặp phải. Hàm DATEDIF tính tổng số ngày, tổng số tháng hoặc tổng số năm giữa 2 điểm thời gian cho trước.

Cú pháp:

=DATEDIF(start_date, end_date, option)

Trong đó:

  • start_date: ngày bắt đầu của khoảng tính toán
  • end_date: ngày kết thúc của khoảng tính toán
  • option: tùy chọn dùng để xác định kết quả trả về của việc tính toán. Bảng bên dưới gồm danh sách các tùy chọn
Tùy chọn Diễn giải
“d” trả về tổng số ngày giữa 2 điểm thời gian
“m” trả về tổng số tháng giữa 2 điểm thời gian (lấy số nguyên)
“y” trả về tổng số năm giữa 2 điểm thời gian (lấy số nguyên)
“yd” trả về tổng số ngày chưa đủ một năm trong 2 điểm thời gian
“ym” trả về tổng số tháng chưa đủ một năm trong 2 điểm thời gian
“md” trả về tổng số ngày chưa đủ của tháng trong 2 điểm thời gian

Ví dụ: quan sát hình bên dưới

Cột tuổi: được sử dùng hàm DATEDIF để tính tổng số tuổi của nhân viên cho đến thời điềm hiện tại. Hàm NOW() để lấy ngày/tháng/năm hiện tại của máy tính bạn đang chạy. Tùy chọn “y”, dùng để xác định giá trị trả về là tổng số năm.

Bạn lần lược thay “y” bằng danh sách tùy chọn trên: “d”, “m”, … bạn sẽ được kết quả lần lượt tương ứng với tổng số ngày, tổng số tháng, …

Have a little fun :-P !


20 Comments