Cách khắc phục lỗi “Class ‘XSLTProcessor’ not found”

Nếu bạn sử dụng XSLTProcessor để làm style cho dữ liệu XML và bạn gặp lỗi “Class ‘XSLTProcessor’ not found”. Khi đó, bạn cần kiểm tra lại những vấn đề sau:
– Bạn vào thư mục chứa các extension(trên thư mục wamp của mình là C:\wamp\bin\php\php5.2.11\ext) để kiểm tra xem có file php_xsl.dll
– Bạn mở file cấu hình(php.ini) đã có enable php_xsl.dll hay chưa. Nếu bạn chưa enable thì hãy enable nó lên bằng cách thêm dòng
extension=php_xsl.dll


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *