Lấy ngày từ nhiều nguồn khác nhau.

Đôi khi bạn thao tác trên một giá trị có kiểu dữ liệu datetime, nhưng giá trị đó không phải lưu từ một field duy nhất trong table, để được giá trị datetime đó bạn phải mất nhiều phép tính toán từ các nguồn (table, field, …) khác nhau.

Case study dưới đây là một ví dụ minh họa:

Giá trị ngày được so sánh trong hàm DATEDIFF được tính toán dựa vào field SelectedSalaryMonth của bảng PR_SalaryInfo, và field FirstDate của bảng PR_SalaryCalculationInfo. Cuối cùng dùng hàm CAST để chuyển đổi giá trị tháng, ngày, năm về kiểu chuổi. Sau đó cộng các chuỗi lại để có định dạng ‘MM/dd/yyyy’ cho SQL tính toán.

Code minh họa:

Chỉ với một hàm trên SQL này mà giúp chúng ta giảm lượng code đáng kể trên ngôn ngữ lập trình mà ta đang viết. Đồng thời cũng đẩy tốc độ của chương trình chúng ta chạy nhanh hơn :grin: .


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *