Set ToolTip cho TextBox in C#

Giả sử ta có TextBox có tên là txt. Cách set ToolTip cho txt như sau:

 • Bước 1: Khai báo đối tượng ToolTip

ToolTip t = new ToolTip();

 • Bước 2: Dùng hàm SetToolTip(), với 2 tham số là cotrol & caption như bên dưới

t.SetToolTip(txt, “Góc Kinh Nghiệm”);

Dưới đây là code minh họa:

using System;
using System.Drawing;
using System.Collections;
using System.ComponentModel;
using System.Windows.Forms;
using System.Data;
namespace MyProject
{
  public partial Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
       InitializeComponent();
       SetToolTip();
    }
    private void SetToolTip()
    {
       ToolTip t = new ToolTip();
       t.SetToolTip(txt, "Góc Kinh Nghiệm");
    }
  }
}

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *