Các tính năng mới của JQuery version 1.4.3

Một số điều mới trong phiên bản JQuery 1.4.3
1. event.namespace:string
Tên namespace sẽ được trả về khi một sự kiện được “kích”. Xem thêm tại http://api.jquery.com/event.namespace/
2.jQuery.fx.interval:number
Thuộc tính này dùng để set bao nhiêu frame mỗi giây mà anmation sẽ sử dụng. Mặc định là 13 mili giây. Xem thêm tại http://api.jquery.com/jQuery.fx.interval/
3.jQuery.isWindow( obj ):boolean
Kiểm tra xem có phải là hệ điều hành window. Xem thêm tại http://api.jquery.com/jQuery.isWindow/
4.jQuery.type( obj ):string
Kiểm tra internal javascript class của một object. Xem thêm tại http://api.jquery.com/jQuery.type/

Nếu object là undefined hay null khi đó trả về “undefined” or “null”.
Nếu object có internal [[Class]] tương đương thì trả về tên

 jQuery.type(true) === "boolean"
 jQuery.type(3) === "number"
 jQuery.type("test") === "string"
 jQuery.type(function(){}) === "function"
 jQuery.type([]) === "array"
 jQuery.type(new Date()) === "date"
 jQuery.type(/test/) === "regexp"

Nếu không có trong các trường hợp trên thì trả về “object”


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *