Dùng gì để không loại bỏ ký tự đặt biệt khi sử dụng xsl:value-of element trong XSLT

Mình giả sử bạn có một xml document và dùng XSLT Element để lặp qua xml document đó. Mỗi vòng lặp bạn dùng XSLT Element để lấy ra giá trị của document. Giả sử giá trị của bạn là “<a href=”#”>Share</a>” và bạn mong muốn output remove những ký tự đặt biệt như “>,<” thì bạn hãy cho disable-output-escaping=”yes”

			

	
  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *