Cách debug trong XSLT trong PHP

Khi bạn sử dụng phương thức transformToXML của lớp XSLTProcessor, nếu bạn nhận được giá trị là “false” thì bạn sử dụng 2 hàm là libxml_get_last_error() hoặc libxml_get_errors() để tìm lỗi. Ví dụ như đoạn mã sau

function parseXML($fileXML, $fileXSL){
 $XML = new DOMDocument();
 $XML->loadXML($fileXML);
  	  	
 $xslt = new XSLTProcessor();
 $XSL = new DOMDocument();
 $XSL->load($fileXSL);
	
 $xslt->registerPHPFunctions();
 $xslt->importStylesheet($XSL);
  	
 return $xslt->transformToXML($XML);
}

Khi hàm parseXML() được gọi và giá trị trả về là ‘false’ thì bạn có thể tiến hành debug như sau:

function parseXML($fileXML, $fileXSL){
 $XML = new DOMDocument();
 $XML->loadXML($fileXML);
  	  	
 $xslt = new XSLTProcessor();
 $XSL = new DOMDocument();
 $XSL->load($fileXSL);
	
 $xslt->registerPHPFunctions();
 $xslt->importStylesheet($XSL);
  	
 $xslt->transformToXML($XML);
 echo libxml_get_last_error();
}

Happy coding :D


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *