Lưu ý khi dùng FFMPEG chuyển đổi nhiều image thành video

Hôm nay, mình vô tình gặp một lỗi khi dùng FFMPEG chuyển qua video. Boss của mình gửi cho vài tấm hình và ông ấy bảo là dùng những tấm hình này không thể chuyển đổi sang video được. Mình test thử thì đúng là không thể chuyển sang video. Thế là quyết định mở cmd lên, mình gõ lệnh FFMPEG sau để test thử:

ffmpeg -r 10 -b 1800 -i %03d.jpg test1800.wmv


Lệnh trên sẽ đọc hết images có tên được đặt theo thứ tự là 001.jpg, 002.jpg, 003.jpg cùng nằm trong cùng một thư mục sang dạng video.
Nhưng khi thực thi thì ffmpeg bị crash:


Sau vài giờ ngồi vò đầu, thì mình phát hiện ra là một tấm hình có kích thước là 1280×800. Sau khi mình resize lại kích thước tấm hình đó thành 704×504 thì FFMPEG hết bị crash và convert thành công.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *