Lấy các đối tượng của crystal report trong c#

Bài viết này hướng dẫn bạn lấy tất cả các đối tượng của Crystal Report trong C#. Sau đó sàn lọc lấy đối lượng Text Object. Thay đổi lại thuộc tính Text của đối tượng Text Object vừa lấy về.

Giả sử chúng ta đã có 2 đối tượng sau:

 • Đối tượng crystal report có tên là “myReport”
 • Trên đối tượng myReport có một TextObject tên “txtName”

Vậy là bạn có một đối tượng report “myReport” và một đối tượng Text Object “txtName” thuộc đối tượng report “myReport”

Ví dụ minh họa bên dưới sẽ minh họa việc chúng ta sàn lọc đối tượng txtName từ myReport. Và thiết lập giá trị “Góc Kinh Nghiệm” cho đối tượng txtName

using CrystalDecisions.CrystalReports.Engine;
public void ChangeValue()
{
	// Khai báo đối tượng myReport
	CrystalReport1 myReport = new CrystalReport1();
	// Lấy tất cả các đối tượng thuộc 	myReport
	ReportObjects rptObjects = myReport.ReportDefinition.ReportObjects;
	// Sàn lọc lấy đối tượng txtName từ rptObjects
	TextObject selectObj = (TextObject)rptObjects["txtName"];
	selectObj.Text = "Góc Kinh Nghiệm";
}

Kết quả sau khi bạn gọi hàm ChangeValue(), report của bạn sẽ hiển thị dòng chữ “Góc Kinh Nghiệm” trên report của bạn.

Tương tự: bạn có thể lấy các đối tượng khác như Line Object hoặc Box Object trong crystal report.

Chúc các bạn vui vẽ! 8-O


9 comments

 1. Cảm ơn bạn nhiều!
  Nếu có thể, bạn cho mình xin ít tài liệu về Crystal Report được kô? (cả TV lẫn tiếng Anh). Email: NTQuy.ITVN@Gmail.com.
  Cảm ơn bạn trước nhé!

 2. Các bài viết của bạn rất hay và tính áp dụng cao! ^^ rất vui được làm quen.

 3. Chào bạn trong dữ liệu SQL server cột giới tính kiểu int có giá trị 1 và 0.
  Dùng view nhưng làm sao để hiện lên report là kiểu string Nam và nữ.
  Cảm ơn bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *