Dùng SWF To Image library chuyển đổi file SWF flash movie thành hình ảnh

Bài viết này xin giới thiệu với các bạn cách dùng SWF To Image library để chuyển đổi file SWF thành hình ảnh.

1. Cài đặt
SWF To Image library là freeware. Bạn download tại đây về cài đặt trên máy của bạn. Ngoài ra, bạn phải cài đặt Flash plugin

2. Viết PHP code để thực thi SWF To Image library
Sau khi bạn cài đặt thành công, bạn tạo một trang php thực thi đoạn code như sau để test thử

$SWFToImage = new COM("SWFToImage.SWFToImageObject");
$SWFToImage->InitLibrary("demo", "demo");
$SWFToImage->InputSWFFileName = "MyFlash.swf";//Đường dẫn đến file SWF của bạn
$SWFToImage->ImageWidth = 100;// Chiều dài của hình bạn muốn xuất ra
$SWFToImage->ImageHeight = 100;// Chiều rộng của hình bạn muốn xuất ra
$SWFToImage->ImageOutputType = 1; //Xuất ra loại Jpeg (0 = BMP, 1 = JPG, 2 = GIF)
$SWFToImage->Execute();
$SWFToImage->SaveToFile('MyFlash.jpg');// Đường dẫn của hình bạn muốn xuất ra

Hết :D


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *