Hàm WEEKDAY() trả về số thứ tự của một ngày nào đó trong tuần

Đôi khi chúng ta cần biết một ngày nào đó có thứ tự là thứ mấy trong tuần để phục vụ cho việc tính toán của mình. Trong excel có hỗ trợ hàm WEEKDAY() để ta chúng ta làm điều đó. Hàm WEEKDAY() sẽ trả về một giá trị số nguyên dương. Hàm WEEKDAY() cho phép chúng ta điều chỉnh tùy chọn để thiết lập ngày đầu tuần có thể là chủ nhật hoặc thứ 2, số thứ tự bắt đầu cho ngày đầu tuần có thể là 0 hoặc 1.

Cú pháp:

=WEEKDAY(serial_number, [return-type])

Trong đó:

  • serial_number: là một biểu thức thời gian, có thể là số hoặc có thể là ngày.
  • return_type: tùy chọn để xác định kiểu giá trị trả về cho hàm WEEKDAY()

+ 1 hoặc để trống: ngày chủ nhật có giá trị là 1, ngày thứ bảy có giá trị là 7

+ 2: ngày thứ hai có giá trị là 1, ngày chủ nhật có giá trị là 7

+ 3: ngày thứ hai có giá trị là 0, ngày chủ nhật có giá trị là 6

Ghi chú: nếu bạn sử dụng tùy chọn 1, và ô bạn đặt công thức có định dạng là dddd thì giá trị trả về là tên của ngày trong tuần. Ví dụ: Monday, Tuesday, … Để định dạng dddd cho ô bạn làm như sau: nhấn chuột phải lên ô cần định dạng -> chọn “Format Cells …” -> chọn “Number” -> vào “Category” -> chọn “Custom” -> vào ô “Type” gõ giá trị dddd

Ví dụ minh họa:

Giả sử tại ô A1 có giá trị “20/12/2010” và ô A1 được định dạng là “dd/mm/yyyy”.

Lần lược gọi hàm WEEKDAY() với các tùy chọn:

=WEEKDAY(A1) -> giá trị trả về là 2

=WEEKDAY(A1,2) -> giá trị trả về là 1

=WEEKDAY(A1,3) -> giá trị trả về là 0

=WEEKDAY(A1) -> Giá trị trả về là Monday (khi ô gọi hàm được định dạng dddd)

=WEEKDAY(40532) -> giá trị trả về là 2

Chúc các bạn một ngày thành công! :|


14 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *