Sử dụng arguments object trong JavaScript để truy cập giá trị các đối số

Trong ngôn ngữ JavaScript, việc truyền đối số cho function không giống như các ngôn ngữ khác. JavaScript không quan tâm chúng ta truyền vào bao nhiêu đối số, cũng như kiểu dữ liệu của đối số là gì. Chúng ta có thể tạo ra một hàm có hai đối số nhưng chúng ta có thể chỉ truyền vào một đối số hoặc truyền vào ba, bốn, năm…..đối số cũng không có vấn đề gì cả.

Để làm điều nói ở trên, JavaScript “cất giữ” bỏ những đối số vào một object từa tựa mảng có tên là “arguments”. Object này luôn được truyền vào function để chúng ta sử dụng.

Bây giờ, chúng ta xem một ví dụ sử dụng argument object để truy xuất giá trị của các đối số

function cong(a, b)
{
     alert(arguments[0] + arguments[1]);
}

Ở ví dụ trên, chúng ta dùng object arguments để truy xuất vào giá trị của tham số a và b. Hoặc chúng ta có thể viết như sau thì kết quả cũng giống nhau

function cong(a, b)
{
     alert(a+b);
}

Hết :)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *