Những công cụ giúp nén file JavaScript

1. Công cụ này được JQuery sử dụng: http://code.google.com/closure/compiler/
2. http://developer.yahoo.com/yui/compressor/
3. http://dean.edwards.name/packer/
4. http://jslint.com/ => Công cụ này dùng để kiểm tra cú pháp JavaScript. Đặc biệt hữu ích trong trường hợp chúng ta muốn tìm hiểu tại sao file nén của chúng ta không chạy được nhưng file không nén thì chạy tốt


2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *