Lưu ý vấn đề block-level scope khi viết JavaScript

JavaScript không như những ngôn ngữ khác có block-level rõ ràng. Chúng ta nhìn vào ví dụ sau để hiểu được vấn đề:

function test(){
   if(1==1)
   {
     var myName = "My name is Hung";
   }
   alert(myName);// Sẽ in My name is Hưng
}

Nhìn vào ví dụ trên, chúng ta thấy có vấn đề phát sinh. Biến myName của chúng ta vẫn sử dụng được bên ngoài câu lệnh if. Điểm này chúng ta cần lưu khi viết JavaScript.

Xin hết :)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *