Thiết lập địa chỉ nơi mà debug của project sẽ chạy

Giả giử trang web của bạn sử dụng silverlight WCF RIA Service. Khi bạn chạy chương trình bằng cách nhấn phím F5, hoặc Ctrl + F5, hoặc nút “Start debugging” trên Visual Studio, thì trang web của bạn sẽ được chạy từ 1 trong 2 địa chỉ sau:

  • Chạy theo địa chỉ đường dẫn debug trên ổ đĩa, ví dụ:

file:///D:/Projects/APDO/Bin/Debug/APDOTestPage.html”

  • Chạy trên địa chỉ localhost

http://localhost:1313/APDO/APDOTestPage.aspx#/Attendance/TAConfig

Chú  ý : ở cách 1 thì trang web của bạn sẽ không kết nối được với database nếu trang web bạn sử dụng WCF RIA Service. Do đó bạn phải chuyển qua cách 2

Cách chuyển như sau:

Giả giử project của bạn có tên APDO, và có 4 project con như sau:

  • APDORIA
  • APDORIA.Web
  • APDO
  • APDO.Web

Bước 1: nhấn chuột phải lên “APDO.Web”

Bước 2: Chọn “Set as StartUp Project”

Bước 3: Chạy chương trình để kiểm chứng

Chúc bạn thành công! :-D


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *