Trả về quí của năm trong excel

Trong excel không có hàm quarter để tính quí của năm. Chúng ta có thể sử dụng một số hàm có sẵn của excel để tính quí của năm.

Cách làm như sau:

Giả sử ta nhập một A1 giá trị ngày là “20/01/2011”.

Sau đó dung hàm Month() và Int để tính ra quí của ngày được truyền vào.

Ví dụ minh họa:

=INT((MONTH(A1)-1)/3)+1

Kết quả như sau:

  • 20/01/2011: trả về quí 1
  • 15/05/2011: trả về quí 2

One comment

  1. Sao công thức này mình áp dụng cho tháng 3, 6 , 9,12 lại trả kết quả không đúng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *