$.proxy của JQuery dùng để làm gì?

Nếu các bạn mở từ điển ra tra cứu thì từ proxy được dịch ra là “người ủy nhiệm” hoặc là “sự ủy nhiệm”. Vậy method $.proxy của JQuery được “ủy nhiệm” để làm gì?

Để làm sáng tỏ vấn đề, chúng ta cần vài ví dụ. Mình xin copy ví dụ từ trang api về $.proxy tại http://api.jquery.com/jQuery.proxy/ của JQuery

var obj = {
 name: "John",
 test: function() {
  alert( this.name );
  $("#test").unbind("click", obj.test);
 }
};

$("#test").click( jQuery.proxy( obj, "test" ) );

Khi cái nút có id là “test” được click lên thì sẽ hiển thị ra message box có text là “John”. Các bạn có thể thử kết quả bằng cách click vào cái nút bên dưới

Nhưng đó là khi chúng ta dùng method $.proxy. Nếu chúng ta không dùng method $.proxy thì chuyện gì sẽ xảy ra

var obj = {
 name: "John",
 test: function() {
  alert( this.name );
  $("#test").unbind("click", obj.test);
 }
};

$("#test").click(obj.test);

Để biết được chuyện gì sẽ xảy ra, các bạn hãy bấm vào cái nút bên dưới

Như vậy khi chúng ta không sử dụng method $.proxy thì tên được hiển thị là tên của cái nút chứ không phải tên của obj. Từ đó, chúng ta suy ra là khi không sử dụng $.proxy đối tượng được trỏ tới là cái nút chứ không phải là obj trong context(ngữ cảnh) này.

Như vậy, khi chúng ta muốn “gắn” event handler vào một element nào đó mà context(ngữ cảnh) của element đang “bị” trỏ đến một đối tượng khác thì method $.proxy đúng là vị cứu tinh của chúng ta


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *