Tạo mới 1 calendar trên google

Để tạo mới 1 calendar trên google bằng ngôn ngữ C#, chúng ta làm theo các bước sau:

 • Bước 1: tạo đối tượng CalendarService tên service cho tài khoản gmail mà bạn muốn tạo calendar.
CalendarService service = new CalendarService("FrmGoogleCalendar");

service.setUserCredentials(txtEmail.Text.Trim(), txtPassword.Text.Trim());

 • Bước 2: tạo đối tượng CalendarEntry tên calendar, và thiết lập các thuộc tính thích hợp cho đối tượng calndar vừa tạo:
CalendarEntry calendar = new CalendarEntry();

calendar.Title.Text = "Góc Kinh Nghiệm";

calendar.Summary.Text = "www.gockinhnghiem.com";

calendar.TimeZone = "Asia/Saigon";

calendar.Hidden = false;

calendar.Color = "#2952A3";

calendar.Location = new Where("", "", "Hochiminh");
Uri postUri = new Uri("https://www.google.com/calendar/feeds/default/owncalendars/full");
 • Bước 4: dùng hàm Insert() của đối tượng service ở bước 1 để tạo mới một calendar:
CalendarEntry createdCalendar = (CalendarEntry)service.Insert(postUri, calendar);

Ghi chú:

Để sử dụng được các đối tượng CalendarService, CalendarEntry thì chương trình cần phải sử dụng 3 namespace bên dưới:

using Google.GData.Calendar;

using Google.GData.Client;

using Google.GData.Extensions;

Nếu bạn chưa có sẵn, bạn lên google tải “Google Data API Setup” về cài đặt, sau đó vào thư mục cài đặt trong ổ đĩa C: để copy 3 dll trên ra sử dụng. Bạn nhớ add 3 dll này vào References của project nhé.

Dưới đây là demo được viết trên VS2005, gồm các đối tượng sau:

 • Một TextBox tên txtEmail dùng để nhập địa chỉ gmail tạo calendar
 • Một TextBox tên txtPassword dùng để nhập password cho địa chỉ gmail trên.
 • Một Button tên btnCreateCalendar và sự kiện click trên button này là btnCreateCalendar_Click. Khi nhấn lên button btnCreateCalendar thì hàm  CreateCalendar() được gọi.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
//
using Google.GData.Calendar;
using Google.GData.Client;
using Google.GData.Extensions;
namespace MyProject
{
  public partial class FrmGoogleCalendar : Form
  {
   public FrmGoogleCalendar()
   {
     InitializeComponent();
   }
   private void btnCreateCalendar_Click(object sender, EventArgs e)
   {
     CreateCalendar();
   }
   private void CreateCalendar()
   {
     try
     {
      CalendarService service = new CalendarService("FrmGoogleCalendar");
      service.setUserCredentials(txtEmail.Text.Trim(), txtPassword.Text.Trim());
      CalendarEntry calendar = new CalendarEntry();
      calendar.Title.Text = "Góc Kinh Nghiệm"; // Tên calendar
      calendar.Summary.Text = "www.gockinhnghiem.com";
      calendar.TimeZone = "Asia/Saigon";
      calendar.Hidden = false;
      calendar.Color = "#2952A3";
      calendar.Location = new Where("", "", "Hochiminh");
      Uri postUri = new Uri("https://www.google.com/calendar/feeds/default/owncalendars/full");
      CalendarEntry createdCalendar = (CalendarEntry)service.Insert(postUri, calendar);
      if (createdCalendar != null)
        MessageBox.Show("Tạo calendar thành công");
      else
        MessageBox.Show("Tạo calendar thất bại");
     }
     catch (Exception ex)
     {
       MessageBox.Show(ex.ToString());
     }
   }
  }
}

Dưới đây là link tham khảo về danh sách Timezone:

Chúc các bạn thành công!  :razz:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *