Hàm COUNTIFS() đếm số ô thỏa 1 hoặc nhiều điều kiện

Cách dùng tương tự như hàm COUNTIF(), hàm COUNTIFS() có công dụng và cú pháp như sau:

  • Công dụng:

Hàm COUNTIFS() đếm tổng số ô thỏa 1 điều kiện truyền vào.  Không phân biệt chữ  hoa hay chữ thường.

  • Cú pháp:

=COUNTIFS(range1, criteria1, range2, criteria2, range3, criteria3, …)

Trong đó:

  • range1, range2, range3, …: một mãng (dãy) các ô cần đếm, giá trị các ô có thể là text, tên, mảng, hay tham chiếu đến các ô chứa số. Ô rỗng sẽ được bỏ qua không đếm.
  • criteria1, criteria2, criteria3, …: điều kiện để đếm (số, chuỗi, biểu thức, …). Có thể dùng ký tự đại diện như sau:

? đại diện 1 ký tự
* đại diện nhiều ký tự

Giả sử ta có bảng dữ liệu sau:

A B C D E
1 Tên Nam Nữ Học lực Điểm
2 Nguyễn Khánh Hưng x Khá 7
3 Trần Xuân Vũ x Giỏi 9
4 Nguyễn Văn Hòa x Giỏi 8
5 Nguyễn Ngọc Thảo Vân x Giỏi 8
6 Đoàn Thanh Thuý x Yếu 4

1. Đếm số học sinh nam và là học sinh giỏi , tại ô D7 ta viết hàm sau:

=COUNTIFS(B2:B6,”X“,D2:D6,”Giỏi“) => kết quả trả về là 2 (học sinh)

2. Đếm số số học sinh nữ và có điểm từ từ 5 điểm trở lên, tại ô D7 ta viết hàm sau:

=COUNTIFS(C2:C6,”X“,E2:E6,”>=5“)  => kết quả trả về là 1 (học sinh)

Tương tự bạn có thể tham khảo hàm COUNTIF(), để lọc ra một số điều kiện mình cần lọc

Chúc các bạn thành công!  :roll:

 


51 Comments