HTML Headings

Heading được gọi nôm na là tiêu đề hay đề mục. Nhưng ở đây mình sẽ không dịch ra, mình gọi luôn từ heading để giữ nguyên nghĩa. Headings của HTML có 6 thẻ: từ <h1> đến <h6>

Trong đó: thẻ <h1> là có kích thước font lớn nhất, sau đó giảm dần cho đến <h6>

Ví dụ minh họa:

<html>
  <title> GocKinhNghiem.com </title>
  <body>
   <h1> Góc Kinh Nghiệm 1</h1>
   <h2> Góc Kinh Nghiệm 2</h2>
   <h3> Góc Kinh Nghiệm 3</h3>
   <h4> Góc Kinh Nghiệm 4</h4>
   <h5> Góc Kinh Nghiệm 5</h5>
   <h6> Góc Kinh Nghiệm 6</h6>
  </body>
</html>

Để chạy được ví dụ minh họa, tham khảo: cách tạo 1 tập tin HTML đơn giản

Kết quả

Góc Kinh Nghiệm 1

Góc Kinh Nghiệm 2

Góc Kinh Nghiệm 3

Góc Kinh Nghiệm 4

Góc Kinh Nghiệm 5
Góc Kinh Nghiệm 6

 

Chúc các bạn thành công!  :roll:

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *