HTML Links

HTML links được định nghĩa bởi thẻ <a>, dùng để link một địa chỉ web khác. Địa chỉ được link đặt trong thuộc tính href của thẻ <a>

Ví dụ minh họa:

<html>
   <title> GocKinhNghiem.com </title>
   <body>
      <a href="http://www.gockinhnghiem.com"> Góc Kinh Nghiệm </a>
   </body>
</html>

Nếu bạn chưa biết cách chạy tập tin HTML, tham khảo: cách tạo 1 tập tin HTML đơn giản

Rất đơn giản! :cool:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *