HTML Paragraphs

HTML paragraphs là cách định nghĩa đoạn văn bản (paragraphs) và được định nghĩa bởi thẻ <p>

Ví dụ minh họa:

<html>
   <title> GocKinhNghiem.com </title>
   <body>
      <p> Góc Kinh Nghiệm được ra đời vào ngày 08/08/2010 </p>
   </body>
</html>

Nếu bạn chưa biết cách chạy tập tin HTML, tham khảo: cách tạo 1 tập tin HTML đơn giản

Rất đơn giản  :lol:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *