Lỗi JavaScript ‘expected identifier, string or number’ của IE 7

Hôm nay mình lại gặp một lỗi ba trợn của IE 7. Đoạn mã JavaScript của mình chạy tốt trên các trình dụyêt, nhưng khi chạy trên Internet Explorer 7 thì gặp lỗi như hình minh họa bên dưới:

 
var resources = {
     a: "Add New Story", 
     b: "Add New Story", 
     c: "Scenes from your story", 
     d: "Story List", 
};

Sau một hồi dò dẫm thì ra là dư dấu phẩy ở chỗ d:”Story List”. Chúng ta chỉ cần bỏ dấu phẩy đó đi là khắc phục được

Thiệt là đau đầu quá!


4 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *