HTML Elements

Một HTML element là bao gồm tất cả mọi thứ tính từ bắt đầu một thẻ cho đến kết thúc một thẻ. Một HTML element gồm 3 thành phần sau: thẻ mở, nội dung element, thẻ đóng. Rõ hơn xem ví dụ bên dưới:

<p> Góc Kinh Nghiệm </p>
<title> gockinhnghiem.com </title>

Đây là 2 HTML element

Trong đó:

 • <p>, <title>: thẻ mở
 • Góc Kinh Nghiệm, gockinhnghiem.com: nội dung của element
 • </p>, </title>: thẻ đóng

Cú pháp HTML element:

 • Một HTML element bắt đầu với thẻ mở
 • Một HTML element kết thúc với thẻ đóng
 • Nội dung của element là tất cả nội dung nằm giữa thẻ mở và thẻ đóng
 • Một vài HTML element không có nội dung (nội dung trống)
 • Element trống thì thẻ đóng được đặt ngay trong thẻ mở, ví dụ </br>.
 • Hầu hết những HTML element có các thuộc tính kèm theo

Cách tổ chức các HTML element:

 • Hầu hết các HTML element có thể chứa các HTML element khác
 • HTML document chứa nhiều HTML element

Lưu ý:

 • Mặc dù một số thẻ không đóng, nhưng vẫn hiển thị đúng, ví dụ như thẻ <p>, tuy vậy một số lớn còn lại sẽ xuất hiện lỗi trên trình duyệt nếu bạn không đóng thẻ lại, tốt nhất bạn nên đóng tất cả các thẻ lại.
 • Các thẻ HTML không phân biệt chữ hoa, chữ thường. Bạn có thể viết <title> hoặc <TITLE>, …

 


One comment

 1. mình học lóm được cái này. giờ thì đã nắm được. bạn có thể nói xâu thêm về nó hơn được ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *