HTML Images

HTML images được định nghĩa bởi thẻ <img>, dùng để hiển thị ảnh.

Ví dụ minh họa:

<html>
   <title> GocKinhNghiem.com </title>
   <body>
      <img src="D:\images\gockinhnghiem_logo.jpg" width="350" height="350" />
   </body>
</html>

Giải thích:

Ví dụ minh họa trên sử dụng 3 thuộc tính sau cho thẻ <img>:

  • width: xác định kích thước chiều rộng ảnh
  • height: xác định kích thước chiều cao ảnh

Nếu bạn chưa biết cách chạy tập tin HTML, tham khảo: cách tạo 1 tập tin HTML đơn giản

Rất đơn giản!  :D

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *