HTML Attributes

 • HTML elements có thể có nhiều attributes
 • Attributes cung cấp thông tin thêm về HTML elements
 • Attributes luôn luôn được đặt trong thẻ HTML
 • Các giá trị truyền vào cho attribute được đặt trong dấu nháy, ví dụ name=”value”

Ví dụ về attribute:

HTML links được định nghĩa trong thẻ <a>, địa chỉ của link được chỉ định bởi attribute tên href

<html>
  <title> GocKinhNghiem.com </title>
  <body>
   <a href="http://gockinhnghiem.com/"> Góc Kinh Nghiệm </a>
  </body>
</html>

Chú ý:

 • Hầu hết giá trị của attribute được đặt bên trong cặp dấu nháy kép, nhưng dấu nháy đơn cũng được cho phép sử dụng.
 • Trong một số trường hợp giá trị của attribute có chứa dấu nháy kép cho nên cần sử dụng dấu nháy đơn để chứa giá trị của attribute, ví dụ name = ‘Góc “Kinh” Nghiệm’
 • Tên và giá trị của attributes phân biệt chữa hoa và chữ thường, nên yêu cầu chúng ta phải viết thường (không nên viết in hoa)

Dưới đây là danh sách một vài attribute chuẩn của hầu hết các HTML elements:

Attribute Value Description
class classname Xác định một tên class cho một element
id id Xác định một id duy nhất cho một element
style style_definition Xác định một style cho element
title tooltip_text Xác định thông tin mở rộng về element (hiển thị tool tip)

Hết  8-O


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *