WordPress Multisite: cấu hình như thế nào?

Phiên bản WordPress 3.0 có hỗ trợ chức năng Multisite. Chúng ta tiến hành cấu hình Multisite cho WordPress như sau

1. Bước 1:
Chúng ta copy file wp-config-sample.php. Sau đó đổi tên file đã copy thành wp-config.php

2. Bước 2:
Chúng ta mở file wp-config.php sửa lại những thông tin sau:

/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'Tên database của chúng ta');

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'Tên đăng nhập database của chúng ta');

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'mật khẩu dùng đăng nhập database của chúng ta');

Sau khi đã sửa lại những thông tin trên, chúng ta thêm vào file wp-config.php chuỗi sau

define('WP_ALLOW_MULTISITE',true);


Lưu tất cả lại, chúng ta tiến hình cài đặt WordPress Multisite
3. Bước 3:
Điền thông tin như hình bên dưới. Sau đó, các bạn bấm nút Install WordPress

Sau khi bạn bấm nút Install WordPress sẽ chuyển qua trang thông báo thành công như sau

4. Bước 4:
Bạn đăng nhập vào hệ thống

5. Bước 5:
Sau khi bạn đăng nhập vào hệ thống thành công. Bạn vào Tools. Sau đó chọn Network

6. Bước 6:
Sau khi bạn chọn Network, bạn sẽ được redirect qua trang bên dưới. Bạn chỉ cần bấm nút Install

7. Bước 7:
Ở bước này, chúng ta cần làm những việc sau:
– Bạn vào thư mục wp-content tạo thư mục blogs.dir
– Bạn tạo file .htaccess ở thư mục gốc
– Sau đó bạn copy Text 1(kí hiệu ở hình bên dưới) vào file wp-config.php. Nhớ bỏ chuỗi define(‘WP_ALLOW_MULTISITE’,true) đã điền ở trên
– Tiếp tục, bạn copy Text 1(kí hiệu ở hình bên dưới) vào file .htaccess

8. Bước 8:
Chúng ta click chọn Network Admin như hình bên dưới

9. Bước 9:
Sau đó, bạn vào Sites/Add New để add tạo site mới

Chúc các bạn cấu hình thành công!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *