Trong SQL có hỗ trợ hàm LEN() để trả về tổng số ký tự trong một chuỗi, tính luôn cả khoảng trắng đầu ở trước chuỗi, riêng khoản trắng dư thừa ở chuối chuỗi được bỏ qua.

Cúp pháp:

LEN ( string_expression )

Trong đó:

  • string_expression: là chuỗi cần được đếm
  • Hàm LEN() trả về giá trị là kiểu int

Ví dụ:

-- Vi du 1 --

SELECT LEN('Goc Kinh Nghiem')

-- Vi du 2 --

SELECT LEN('Goc Kinh Nghiem ')

-- Vi du 3 --

SELECT LEN(' Goc Kinh Nghiem')

-- Vi du 4 --

SELECT LEN(' Goc Kinh Nghiem     ')

Kết quả:

  • Ví dụ 1 và 2 trả về kết quả là 15
  • Ví dụ 3 và 4 trả về kết quả là 16

Ứng dụng:

USE Northwind

SELECT CompanyName, SUBSTRING(CompanyName, PATINDEX('% %',CompanyName), LEN(CompanyName) - PATINDEX('% %',CompanyName))

FROM Suppliers

Giải thích:

Ứng dụng trên dùng để loại bỏ từ đầu tiên trong chuỗi CompanyName ra khỏi chuỗi.

Góc Kinh Nghiệm chúc các bạn thành công!  :lol: