Hàm LEN() trả về số ký tự trong chuỗi

Trong SQL có hỗ trợ hàm LEN() để trả về tổng số ký tự trong một chuỗi, tính luôn cả khoảng trắng đầu ở trước chuỗi, riêng khoản trắng dư thừa ở chuối chuỗi được bỏ qua.

Cúp pháp:

LEN ( string_expression )

Trong đó:

  • string_expression: là chuỗi cần được đếm
  • Hàm LEN() trả về giá trị là kiểu int

Ví dụ:

-- Vi du 1 --

SELECT LEN('Goc Kinh Nghiem')

-- Vi du 2 --

SELECT LEN('Goc Kinh Nghiem ')

-- Vi du 3 --

SELECT LEN(' Goc Kinh Nghiem')

-- Vi du 4 --

SELECT LEN(' Goc Kinh Nghiem     ')

Kết quả:

  • Ví dụ 1 và 2 trả về kết quả là 15
  • Ví dụ 3 và 4 trả về kết quả là 16

Ứng dụng:

USE Northwind

SELECT CompanyName, SUBSTRING(CompanyName, PATINDEX('% %',CompanyName), LEN(CompanyName) - PATINDEX('% %',CompanyName))

FROM Suppliers

Giải thích:

Ứng dụng trên dùng để loại bỏ từ đầu tiên trong chuỗi CompanyName ra khỏi chuỗi.

Góc Kinh Nghiệm chúc các bạn thành công!  :lol:

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *