Hàm UPPER() / LOWER() dùng để viết hoa / viết thường chuỗi ký tự trong SQL

SQL hỗ trợ 2 hàm UPPER() và LOWER() như sau:

 • Hàm UPPER(): viết hoa chuỗi ký tự
 • LOWER(): viết thường chuỗi ký tự

Cú pháp:

UPPER (character_expression)

LOWER (character_expression)

Trong đó:

 • character_expression: là biểu thức chuỗi ký tự muốn chuyển đổi. Có thể là một hằng chuỗi, một biến, một cột dữ liệu, …

Ví dụ minh họa:

Ví dụ bên dưới sử dùng hàm UPPER() để viết hoa chuỗi ký tự LastName, còn hàm LOWER() viết thường chuỗi ký tự FirstName của bảng Employee trong cơ sở dữ liệu Northwind.

USE Northwind

SELECT UPPER(LastName) + ' ' + LOWER(FirstName) AS FullName

FROM Employees

Kết quả:

Fullname

—————————————————————————-

DAVOLIO nancy

FULLER andrew

LEVERLING janet

PEACOCK margaret

BUCHANAN steven

SUYAMA michael

KING robert

CALLAHAN laura

DODSWORTH anne

 


4 comments

 1. bạn ơi mình mún viết 1 function để kiểm tra 1 mã khách hàng,khi nhập mã khách hàng (MaKH) nó sẽ báo trả về 1 giá trị kiểu Int,mình viết function như sau nhưng nó báo lỗi.bạn giúp mình nhé,thanks

  create function dbo.testIDMaKH
  (
  @MaKH nchar(10)
  )
  return int
  as
  begin
  declare @test int
  select MaKH from tbl_KhachHang
  where MaKH = @MaKH
  if @@rowcount = 1
  set @test = 1
  else
  set @test = 0
  select @test
  return @test
  end

 2. hihi,cái này mình làm dc rùi,but cho mình hỏi mình mún mã KH khi insert 1 Khách hàng mới mã sẽ tự tăng theo chuỗi KH0001,KH0002,Kh0003……bạn có thể hướng dẫn mình viết procedure này ko.thanks

  1. Sao bạn không dùng kiểu dữ liệu số, sau đó dùng thuộc tính Identityd = yes để làm mã khách hàng (tự động tăng).

   Nếu bạn dùng chuỗi như thế (chiều dài cố định là 6 ký tự), ví dụ bạn có khách hàng thứ 1 triệu thì bạn mô tả như thế nào trong chuỗi 6 ký tự trên.

 3. b ơi cho m hỏi giờ có 1 chuỗi ký tự, yêu cầu là nếu vị trí chẵn thì viết thường, lẻ thì viết hoa. ai biết viết như thế nào trong SQL chỉ mình với

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *