All Selector (“*”)

Dùng để lấy tất cả các elements bên trong một document như là head, script, title, h1, …

Ví dụ minh họa:

<html>
  <head>
   <title> gockinhghiem.com" </title>
   <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.5.js"> </script>
  </head>
  <body>
   <h1> Góc Kinh Nghiệm </h1>
   <script>
     var elementCount = $("*").length;
     <!-- Xuất ra tổng số elements -->
     alert ("Tổng số elements là: " + elementCount);
   </script>
  </body>
</html>

Kết quả:

Trả về 7 elements gồm: html, head, title, 2 script, body, h1

Rất đơn giản!  :D

 


2 comments

 1. Admin có thể chỉ tôi tạo tadcloud 3d tương tự cái Tags Admin đã tạo ko?
  Nếu được xin gởi qua email của tôi.
  Cảm ơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *