Lỗi No encryption key is defined in the encryption configuration group: default khi sử dụng class Encrypt trong Kohana

Khi chúng ta gặp lỗi này thì bạn cần kiểm tra các vấn đề sau:
– Kiểm tra xem trong thư mục application/config có file encrypt.php hay không? Nếu chưa có thì bạn copy file này từ thư mục system/config bỏ vào application/config
– Bạn kiểm tra xem array default có key hay không, nếu chưa có bạn thêm vào key hoặc bạn có thể paste nội dung sau vào file encrypt.php trong thư mục application/config để thay thế

 array(
		/**
		 * The following options must be set:
		 *
		 * string   key     secret passphrase
		 * integer  mode    encryption mode, one of MCRYPT_MODE_*
		 * integer  cipher  encryption cipher, one of the Mcrpyt cipher constants
		 */
		'cipher' => MCRYPT_RIJNDAEL_128,
		'mode'   => MCRYPT_MODE_NOFB,
		'key' => 'YOUR CYPHER KEY'
	),

);

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *